Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

web: www.ssjh.sk
email: ssjhbj@slovanet.sk
facebook: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
tel: 0544861950


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13, 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SRč. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

SMERNICA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spojená škola J. Henischa Bardejov, Slovenská ul. 5, 085 01 Bardejov (ďalej lej prevádzkovateľ IS) vydal 09.10.2018 Smernicu o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa informačného systému. Táto smernica upravuje základné pravidlá pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa IS. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov IS v rozsahu zodpovednosti vyplývajúcej z ich pracovného zaradenia alebo poverenia, pracovnej zmluvy, pracovnej náplne, ako aj pre všetkých externých spolupracovníkov vykonávajúcich činnosť automatizovaného informačného systému.

SMERNICA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

SMERNICA O RIEŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

Táto Smernica svojim obsahom nadväzuje na Smernicu o ochrane osobných údajov, ktorú prijal prevádzkovateľ v rámci implementácie bezpečnostnej dokumentácie o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ musí mať prijaté personálne, organizačné a technické opatrenia pre zachovanie integrity, dôvernosti a dostupnosti spracúvaných osobných údajov. Len tak možno minimalizovať riziko vzniku bezpečnostného incidentu.

GDPR

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!